HSE Football Recruiting Database

Class

2024

GPA

Myers

Braden

4.4

Class

2023

GPA

Gastineau

Shane

4.12

Class

2024

GPA

Gerstner

Adam

Class

2024

GPA

Parker

Judah

4.2

Class

2022

GPA

Greer

Jack

3.843

Class

2022

GPA

Constantine

Jackson

3.6

Class

2024

GPA

Hamilton

donovan

3.7

Class

2024

GPA

Prescod

Styles

3.7

Class

2022

GPA

Sundling

Louden

4.582

Class

2024

GPA

Alexander

Jalen

3.833

Class

2022

GPA

Bucher

Ian

4.1

Class

2023

GPA

Barton

Grant

3.7