HSE Football Recruiting Database

Class

2022

GPA

Parker

Drew

3.726

Class

2023

GPA

Barton

Grant

3.7

Class

2022

GPA

Geroulis

Alex

4.37

Class

2022

GPA

Burke

Bryce

3.2

Class

2023

GPA

Bradle

Ty

3.69

Class

2022

GPA

Solis

Armando

3.379

Class

2022

GPA

Constantine

Jackson

3.6

Class

2022

GPA

Grubbs

Jon

3.2

Class

2022

GPA

Greer

Jack

3.843

Class

2022

GPA

Sundling

Louden

4.582

Class

2022

GPA

Jones

Owen

3.059

Class

2022

GPA

Bucher

Ian

4.1